Thời gian lưu trữ thông tin

1/ ĐỊNH NGHĨA

Thông tin Tài khoản:

Là tên đăng nhập dùng để đăng nhập vào website của chúng tôi mà Quý khách đã đăng ký với chúng tôi để được cấp quyền sử dụng những tiện ích/ hoặc ưu đãi (nếu có) cho việc tạo gửi dịch vụ/ yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ. 

Đơn hàng:

Bao gồm các dịch vụ nói chung được cập nhật trên website của chúng tôi dùng để phục vụ khách hàng quản lý/ theo dõi/ đối chiếu.

2/ THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

● Thời gian lưu trữ Thông tin Tài khoản: Căn cứ vào đơn hàng dịch vụ cần tư vấn, chúng tôi sẽ hủy/ hoặc tạm ngưng quyền đăng nhập mà không cần thông báo trước đối với Tài khoản của khách hàng không giao dịch/ hoặc không sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong vòng 90 (chín mươi) ngày. 

● Thời gian lưu trữ Đơn hàng: Đơn cần tư vấn dịch vụ  được lưu trữ đến 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày có xác định Quý khách yêu cầu sử dụng dịch vụ từ hệ thống dữ liệu website của chúng tôi. Hoặc những Đơn hàng sẽ được hủy ngay khỏi hệ thống website của chúng tôi trong những trường hợp chúng tôi xác định Đơn hàng không hợp lệ hoặc khách hàng yêu cầu hủy. Tuy nhiên đối với những Đơn hàng có khiếu nại, khiếu kiện chưa được thống nhất/ hoặc những đơn hàng chưa hoàn thành dịch vụ thì được lưu trữ cho đến khi Đơn hàng đã hoàn thành/ kết thúc thời hạn giao dịch.

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.